Els nostres serveis

Gestió Pública

Assesorament, millora en l'eficiència, equilibri financer, qualitat i eficiència, compliment de la llei de transparència, etc.

GESTIÓ PÚBLICA

Els serveis orientats a la gestió pública tenen per objectiu millorar l’eficiència de l’administració pública afavorint el compliment de la llei de transparència i la participació ciutadana

Gestió Tributària

Actualització i manteniment cadastral, padrons fiscals (entrada de vehicles, IAE, ICIO, etc.), revisió ordenances.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Audifilm Consultoria proposa un servei d’actualització de diferents padrons fiscals sobre els que es basa el finançament municipal. Per la seva rellevància, la gestió cadastral és la pedra angular del servei vinculat a la gestió tributària

Gestió Patrimonial

Inventari de béns i drets municipals, inventari de camins i arbrat, catàlegs de masies i de patrimoni cultural.

GESTIÓ PATRIMONIAL

La realitat patrimonial representa un potencial actiu que habilita l’opció de posar-los en valor desenvolupant polítiques d’activació i promoció econòmica, cultural i ambiental en la que Audifilm Consultoria posa l’accent per apostar-hi.

Gestió ambiental

Consultora en gestió de residus municipals, redacció de plans d'acció i d’adaptació al canvi climàtic, planejament i estudis estratègics territorials.

GESTIÓ AMBIENTAL

Audifilm Consultoria s’adapta a l’evolució de la relació entre desenvolupament territorial i medi ambient, incloent tot tipus d’estudi, anàlisi, diagnòstic i proposta de gestió territorial, des de la sostenibilitat ambiental i l’eficiència en la gestió.

Projectes realitzats per àrees de treball

8%

Gestió Pública

40%

Gestió Tributària

17%

Gestió Patrimonial

35%

Gestió Ambiental

L’empresa amb dades

0
Projectes realitzats
0
Projectes en curs
0
Anys en actiu
0
Clients

Projectes destacats

Algunes institucions públiques amb les que treballem

On ens pots trobar