Gestió Patrimonial

L’àmbit patrimonial de les administracions públiques queda perfectament regulat, a nivell jurídic, per diverses lleis que impliquen tant l’obligatorietat de mantenir totalment actualitzat l’inventari de béns com la necessitat de conciliar la realitat patrimonial amb la comptabilitat municipal i, més darrerament, el deure explícit de publicar-lo per tal que tots els ciutadans puguin consultar-lo.

Fruit de la dilatada experiència d’Audifilm Consultoria, s’ha elaborat una metodologia pròpia fonamentada en 4 pilars bàsics:

  • Una tasca exhaustiva tant d’investigació administrativa com de treball de camp
  • Una adequada explotació jurídica, comptable i tècnica de les dades patrimonials
  • Una estreta col·laboració i formació amb els tècnics municipals
  • I per últim, però no per això menys important, l’establiment de mecanismes efectius de manteniment de l’inventari.

Tot plegat, acompanyat, en cas que sigui necessari, de la possibilitat d’utilitzar la nostra aplicació de gestió patrimonial que permet tant la consulta permanent de l’inventari, així com l’extracció de documentació, el manteniment continuat i l’explotació i gestió del seu patrimoni.

La realitat patrimonial però, un cop acomplert el propòsit d’elaborar un inventari que permeti conèixer tant els béns que integren el patrimoni públic com les inversions fetes en l’adquisició, la millora dels seus béns i la realitat jurídica i econòmica dels mateixos, representa un potencial actiu a desenvolupar. L’enorme diversitat d’actius patrimonials, no sempre de titularitat pública, inventaris tècnics específics (camins, arbrat, zones verdes, enllumenat públic, etc.), catàlegs de masies i de patrimoni cultural en general representen un actiu potencial que habilita l’opció de posar-los en valor desenvolupant polítiques d’activació i promoció econòmica, cultural i ambiental en la que Audifilm Consultoria posa l’accent per apostar-hi.

Alguns projectes de gestió patrimonial

pdf_icon Descàrrega el manual bàsic d’inventatc, l’aplicació informàtica per la gestió d’inventaris municipals.