Gestió Tributària

Audifilm Consultoria proposa un servei d’actualització i manteniment de diferents padrons fiscals sobre els que es basa el finançament municipal. Per la seva rellevància i complexitat, la gestió cadastral és la pedra angular del servei vinculat a la gestió tributària.

Amb el propòsit d’assolir una major eficiència econòmica basada en l’aplicació del principi de la justícia tributària, tot fugint de l’augment de la pressió fiscal generalitzada, la gestió tributària s’estructura al voltant de dues vessants:

  • La normativa
  • La recaptació

A nivell jurídic, posem a disposició de l’ajuntament els nostres coneixements tècnics i jurídics per analitzar i treballar les ordenances i obtenir una normativa clara, entenedora, eficient i que no generi confusió. Assolit aquest precepte, cal garantir que tots els contribuents compleixin amb el fet imposable definit satisfent els tributs conforme a la realitat actual.

Per altre banda, l’administració disposa dels procediments inspectors, iniciats d’ofici, per poder inspeccionar els elements tributaris i així donar el correcte compliment a les seves ordenances. Des de l’àrea s’ofereix, precisament, la col·laboració en la gestió d’aquests procediments inspectors durant tot el procediment; des les les tasques vinculades al treball de camp, la detecció d’incidències, les atencions personalitzades a la ciutadania, fins a la generació de les liquidacions corresponents.