La gran majoria de municipis catalans suspenen en transparència

La recent revisió del nivell del compliment de la Llei de Transparència posa de manifest que encara queda molta feina per fer a nivell municipal

Mapa transparència

Nivell de compliment de la Llei de Transparència als municipis catalans

El 31 de desembre de 2014 va entrar en vigència la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, que té com a finalitat establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

Segons l’últim Informe sobre la informació publicada a les webs corporatives dels municipis de Catalunya, elaborat pel Projecte Infoparticipa i liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona, posa de manifest que són molts els municipis de Catalunya que suspenen en aquest àmbit. Concretament un 82% dels municipis catalans, o que és el mateix, 776 de 947 municipis no superen l’aprovat, que es basa en l’avaluació de 52 indicadors de transparència.

Els municipis amb un cens més reduït són els que presenten majors deficiències, a causa de la manca de recursos i d’infraestructura. Conscients d’aquest fet i amb la finalitat d’ajudar als ens municipals a complir la Llei de Transparència, ATC-SIG ha elaborat un estudi d’aquests resultats, amb l’objectiu de posar-se a disposició dels ajuntaments per tal de treballar en aquest aspecte i ajudar-los a complir amb la normativa vigent.

ATC-SIG dissenya projectes a mida, donant respostes personalitzades a les necessitats de cada municipi, independentment de la dimensió territorial i poblacional que tingui, i amb l’objectiu final de garantir els llindars de transparència que determina la Llei.