La llei de transparència, una oportunitat i un repte

L’entrada en vigor de la llei 19/2014 sobre transparència, accés a la informació publica i bon govern, obliga a les administracions públiques de Catalunya i als organismes, així com a les entitats que hi estan vinculats a:

  • difondre la seva activitat
  • regular el dret d’accés a la informació dels ciutadans
  • preveu la creació d’un registre dels grups d’interès

A més a més, suposa l’establiment de mecanismes que aprofundeixin en el concepte de bon govern i l’apropament entre les institucions i la població.

Des de fa uns anys, vivim un canvi en la relació entre l’Administració  i la ciutadania i la llei de transparència és un factor clau en aquest canvi. Aquesta regulació entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració, que ha de facilitar de manera proactiva, és a dir, sense necessitat de demanda expressa, la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

Tota aquesta informació s’ha de canalitzar a través del Portal de la Transparència, que és l’instrument bàsic i general per facilitar l’accés a la informació a la ciutadania.

La llei de transparència

El portal de transparència que ofereix el Consorci AOC ha estat una eina imprescindible

Des de l’àmbit municipal, la implantació d’aquesta llei, ha generat la necessitat de posar al dia els seus portals web, generant així una oportunitat de millora dels continguts, refent-los i estructurant-los en base als ítems que estableix la llei. El portal de transparència que ofereix el Consorci AOC ha estat una eina imprescindible per poder desenvolupar aquestes tasques amb el menor impacte econòmic possible.

La llei de transparència representa un repte per l’Administració pública en general, perquè implica un canvi de la cultura administrativa però, sobretot, ho és per les administracions locals de dimensions més petites, habitualment amb menys capacitat d’adaptació degut al volum de tasques que representa.