La nova llei del procediment administratiu entra en vigor

El passat octubre, es va aprovar la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. L’objecte d’aquesta llei és regular les relacions externes entre l’Administració i els ciutadans, pretenent implantar una Administració imminentment electrònica, interconnectada i transparent, amb la única finalitat de millorar l’agilitat dels procediments administratius, reduint el temps de tramitació.

Tot i que les persones físiques podran escollir en tot moment si es comuniquen amb l’Administració pública a través de mitjans electrònics, les que exerceixen una activitat professional de col·legiació obligatòria, hi estan totalment obligades quant vulguin realitzar tràmits o actuacions en exercici de dita activitat. I finalment, les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica estaran obligades en qualsevol cas.

llei i llibre atc ajuntaments

Des de fa anys, les administracions han anat implantant seus electròniques per al seu funcionament, i en aquest sentit, plataformes com e-TRAM del consorci AOC han estat de gran utilitat. Tanmateix, la entrada en vigor d’aquesta llei, posa de manifest la necessitat, per part de les administracions locals, de disposar dels procediments administratius ben definits, així com de les eines tecnològiques necessàries per poder desenvolupar-los. Es tracta d’un repte que afecta per igual a tot tipus de municipis i que, en els municipis de dimensions més reduïdes comptarà amb el recolzament tecnològic de les administracions superiors, com ara la Generalitat o l’Estat.

Amb tot, el propòsit més complicat serà traslladar els circuits actuals de la tramitació administrativa a un escenari més proper i entenedor que permeti l’explotació, amb tot el seu potencial, de les tecnologies digitals. Per dur-ho a terme, els ajuntaments hauran de realitzar un esforç addicional, tant a nivell intern com beneficiant-se de les col·laboracions que es puguin establir amb assessories i consultories externes.