L’eficiència energètica acció principal de mitigació

El canvi climàtic és, en bona part, conseqüència d’un desenvolupament econòmic i demogràfic sense precedents, que ha estat possible per l’ús massiu i excessiu dels combustibles fòssils. La combustió d’aquests materials genera uns gasos que s’emeten a l’atmosfera generant l’efecte hivernacle i l’escalfament del planeta. El principal d’aquests gasos d’efecte hivernacle (GEH) és el que es coneix com a diòxid de carboni (CO2). A Europa, el responsable del 80% d’aquestes emissions de GEH que es produeixen és a través del consum energètic (electricitat, gas, gasolina, gasoil, etc.).

Tenint en compte que s’entén per mitigació del canvi climàtic totes aquelles accions orientades a reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, les accions de mitigació passen, doncs, per la reducció del consum energètic en tots els àmbits.

La Comissió Europea el 2008 va adquirir el compromís de lluitar contra el canvi climàtic i va adoptar l’Estratègia coneguda com el 20/20/20. Els objectius plantejats van ser: reduir el 20% de les emissions de GEH (gasos efecte hivernacle), incrementar en un 20% l’eficiència i estalvi energètica i contribuir amb un 20% la producció d’energia amb en energies renovables. Tot plegat pel 2020. Més recentment s’ha reafirmat la lluita contra el canvi climàtic i ampliat els objectius fins a reduir el 80% de les emissions al 2050.

post blog gestio ambiental atc

D’aquesta estratègia en neix el conegut Pacte d’alcaldes i alcaldesses. Una iniciativa europea en la que participen les autoritats locals per la lluita contra el canvi climàtic aplicant a les ciutats el compromís europeu de reducció del 20%, o més, d’emissions de GEH en el seu territori. Per tal d’assolir aquest objectiu tan ambiciós, els ens locals han de redactar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), un document estratègic de planificació energètica local que inclou un inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del municipi i s’hi defineixen les accions necessàries per tal d’assolir els objectius del Pacte d’alcaldes.

Actualment hi ha més de 6.850 ciutats europees adherides a aquesta iniciativa.

Malgrat el canvi climàtic és una amenaça per a tots nosaltres, es pot percebre també com una gran oportunitat per solucionar els problemes del nostre medi ambient. Un ús més eficient de l’energia redueix l’impacte del canvi climàtic, però també ajuda a disminuir la contaminació atmosfèrica, a estalviar aigua, a gestionar millor els residus, a tenir unes ciutats més tranquil·les i, sovint, suposa també un estalvi econòmic.

Estalviar energèticament no comporta una pèrdua de BENESTAR. Es pot seguir gaudint dels serveis que proporciona l’energia com llum, escalfor a l’hivern, refrigeració a l’estiu, capacitat de desplaçament, escalfor per cuinar, poder llegir, equips de música per escoltar música i aparells per veure imatges. Però es pot estalviar una quantitat d’energia important, i sobretot pot canviar-se algunes de les formes de consum. La clau per una bona qualitat de vida serà mantenir el màxim de serveis finals amb el mínim consum d’energia, és a dir, un màxim d’eficiència amb un mínim d’impactes