Descripció del Projecte

L’Ajuntament de Manresa contracte els serveis d’ATC-SIG SL per els serveis d’assessorament i  col·laboració en el procediment inspector dels padrons fiscals següents:

  • Entrada de vehicles
  • IBI
  • IAE

Les tasques associades al procediment metodològic :

  • Treball de camp; prendre fotografies i mesures
  • Comprovació amb la base de dades existent
  • Elaboració de les notificacions
  • Atencions al públic
  • Generació de les liquidacions

L’objectiu principal és aplicar el principi de justícia tributària detectant aquelles situacions irregulars en l’àmbit tributari.