Descripció del Projecte

Assessorament en la gestió integral de residus municipals a Riells i Viabrea

La viabilitat econòmica de l’administració local i, per tant, l’equilibri en el capítol de despeses representa un dels camps amb majors possibilitats de millora. En aquest sentit, la despesa vinculada a la recollida de brossa i neteja viària i d’altres elements públics és, sense dubte, una de les més rellevants a tots els ajuntaments.
Per aconseguir aquests objectius tant important és el procés de definició del servei que es vulgui donar, com el detall de les característiques i del model de recollida de brossa i de neteja viària que es cerqui implantar. Audifilm Consultoria, aprofitant l’especialització dels seus tècnics, ofereix tant el servei d’assessorament, redacció dels plecs administratius i tècnics que defineixen el servei, com la posterior col·laboració en el procediment d’adjudicació i control de qualitat del servei, com és el cas de l’ajuntament de Riells i Viabrea.
La complexitat de les necessitats del municipi a nivell de recollida i neteja de via pública combinat amb la variabilitat de les cirscumstàncies puntuals durant tot l’any converteix el seguiment i control de qualitat d’aquest servei en una de les millors inversions a realitzar per part d’un ajuntament. Alhora, la possibilitat de poder intermediar, a partir del domini del llenguatge i de les necessitats dels sector, amb les empreses de recollida de residus i neteja de via pública facilita una millor gestió del servei, tant de cara a l’ajuntament com de cara als habitants del municipi com a usuaris finals.