Descripció del Projecte

Auditoria operativa, de processos, recursos i organització de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar

L’auditoria operativa de processos, recursos i organització és un document que examina i analitza els sistemes, els procediments, les estructures i els recursos humans de l’ajuntament. És a dir, que l’àmbit de treball d’aquest estudi implica un anàlisi de les funcions que integren la gestió pública, per verificar-ne el funcionament, proposar-hi millores i modificar els comportaments disfuncionals.

Els aspectes a analitzar són els següents:

  • Anàlisi de processos: anàlisi dels serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament
  • Anàlisi organitzatiu: anàlisi dels recursos humans disponibles (formació, competències, etc.), de relacions funcionals i administratives
  • Anàlisi de gestió operativa: identificació de tots els tràmits i/o procediments administratius.
  • Anàlisi tecnològica: anàlisi de les eines informàtiques utilitzades, potencialitats i resultats.

En base a l’anàlisi realitzada s’elabora una diagnosi que permet identificar els punts forts i febles de l’ajuntament en aquests àmbits que permetrà definir un pla d’acció guiat per unes línies estratègiques.