Descripció del Projecte

Cartografia d’itineraris de natura per fulletons i plafons a la ciutat de Girona

Un dels pilars d’Audifilm Consultoria és la utilització dels SIG per, entre d’altres, elaborar cartografia. Són molts els projectes que l’empresa ha desenvolupat en aquesta línia. En aquest cas, un dels més recents, ha consistit en l’elaboració d’un conjunt de mapes, concretament 7 per completar, de forma gràfica, la informació dels fulletons de rutes de natura a la ciutat de Girona del projecte europeu transfronterer “NATUR’ACC: natura i turisme, accessibles per a tothom”. Una cartografia pensada com element gràfic de fàcil interpretació per realitzar correctament, amb els serveis i informació d’interès, cadascun dels itineraris.

Cartografia realitzada sobre una base topogràfica que permet identificar els principals elements del territori: el relleu (a través de la generació mitjançant corbes de nivell d’un model digital d’elevacions (MDE)), xarxa de comunicacions, xarxa hidrogràfica i traçat urbà. Complementat amb una toponímia i, evidentment, dels diversos itineraris i dels corresponents pictogrames referents a diferents serveis (àrees de pícnic, pàrquing, informació turística, etc.).

Aquest projecte incloïa a més un mapa de grans dimensions (850x600mm) amb el conjunt de rutes de natura establertes en el projecte col·locat en plafons informatius fixes per la ciutat de Girona.