Descripció del Projecte

Elaboració de la cartografia cadastral de la Parròquia de Canillo

Arrel de l’aprovació de llei de cadastre, les diferents Parròquies d’Andorra es veuen obligades a elaborar la cartografia cadastral del seu territori i generar la base de dades associada. La dificultat associada a aquest projecte ve donada per la inexistència d’un registre de la propietat al país i de tributs que donin a l’administració dades dels propietaris dels immobles.

Per poder dur a terme aquest projecte, de durada de 4 anys en dues fases es va:

  • Realitzar l’aixecament topogràfic de tota la parròquia en sòl urbà.
  • Aixecament topogràfic de les construccions en sòl no urbanitzable (rústic)
  • Digitalització de tots els projectes constructius de l’arxiu de la Parròquia
  • Creació d’una “Comissió de poble”
  • Execució de les sessions de delimitació amb la Comissió de poble per determinar els límits de les propietats de tota la Parròquia i establir propietaris
  • Introducció de totes les dades; gràfiques i alfanumèriques a l’aplicació cadastral
  • Aixecament intern (definició d’espais per usos) de les construccions sense projecte constructiu o amb projecte no corresponen a la realitat