Descripció del Projecte

Inventari de Camins de Sant Climent Sescebes

L’ens municipal, com a encarregat de la gestió i salvaguarda del seu territori ha de tenir cura de tots els elements que són d’interès comunitari, el que denominem domini públic. El domini públic és, segons el Reial Decret Legislatiu 781/86 “els camins i carreteres, places, carrers, passeigs, aigües, fonts, canals, ponts i altres obres públiques d’aprofitament o ús general, conservació i vigilància de les quals siguin competència de l’Entitat local”.

El Decret legislatiu 2/2003 de la Generalitat de Catalunya al seu article 222 esmenta “Els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns domini públic”. Quedant d’aquesta manera justificada la realització del present inventari.

Malgrat no existir un reglament directament enfocat a la definició i delimitació dels camins, varis són els documents legislatius que defineixen i regulen bàsicament les vies. Segons la Generalitat de Catalunya, a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, defineix els camins com “les vies i els accessos a nuclis de població que integren la xarxa viària de titularitat municipal, les pistes forestals i els camins rurals”, una definició que es basa en el seu ús i sobretot, en la possibilitat de trànsit rodat. No obstant, hem de tenir en compte que són vies que connecten nuclis de població.

Pel que fa la regulació del trànsit rodat dels camins o de les també anomenades pistes forestals, existeix el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, que desenvolupa la Llei 9/1995, de 9 de juny, de la Generalitat de Catalunya. Reglament a tenir en compte a l’hora d’intervenir en els diferents usos que se li vulguin donar als camins de domini públic o privat.

Malgrat la gran confusió semàntica i dissertacions jurídiques a l’entorn del concepte camins, Audifilm Consultoria té establerta una metodologia per l’elaboració dels inventaris de camins que va desenvolupar, entre d’altres, al municipi de Sant Climent Sescebes. En aquest cas, un municipi eminentment rural, els camins no només formen part del bé comú dels seus habitants, sinó també de la seva història i de l’imaginari col·lectiu de vàries generacions.

Les principals tasques per dur a terme aquest tipus de projecte són investigació administrativa, treball de camp i elaboració de cartografia.