La reforma comunitària en matèria de contractes públics

Quan parlem de reforma en matèria de contractació pública, parlem de l’aplicació de la Directiva 24/2014 a nivell europeu i per tant d’obligat compliment per tots els estats membres.

Aquesta directiva es redacta amb els següents objectius:

  • Simplificació de la presentació de les licitacions – via electrònica
  • Avaluació de l’impacte ambiental dels projectes – serveis i obres
  • Promoure la innovació
  • Augmentar la participació de les PIMES en la contractació pública

La Directiva conté una part comuna a tots els estats membres, alhora que també una part que cada estat membre ha de transposar en el termini màxim de dos anys després de la seva publicació. En el cas d’Espanya, el termini finalitzava el 26 d’abril de 2016 i la transposició encara no està publicada.

fotografia mapa atc

Tot i que aquesta transposició encara no està publicada, una part sensible de les administracions locals ja l’apliquen i representa una oportunitat per l’estat espanyol en diversos àmbits:

  • Transparència: garantir la igualtat entre els licitadors
  • Revisió de les pràctiques: ús fraudulent del negociat, fraccionament artificial del contracte …
  • Simplificació administrativa: reducció de la documentació administrativa
  • Control preventiu dels conflictes d’interessos: augment de les incompatibilitats

Lotització com a mesura de concurrència empresarial: concursos lotitzats per donar possibilitat a més empreses.